Provozní řád sauny a hydromasážní vany

1. Úvod
Název wellness a umístění, adresa : Wellness Tylova, Skrétova 475/8 Plzeň
Zdroj vody pro hydromasážní vanu : Vodárna Plzeň a.s
Provozovatel a majitel : V.K.West s.r.o, Skrétova 475/8, 301 00 Plzeň, IČ:07649550

Provozní doba : dle objednávky mezi 10:00 – 22:00
Vypracoval, datum : 25.11.2019
Pracovníci odpovědní za dodržování provozního řádu sauny, telefon: Martin Vainar, 721 82 04 04

2. Popis provozovny, způsob zajištění vody ke sprchování, způsob úpravy vody ke
koupání, sprchování nebo ochlazování, popis míst odběrů vzorků
Zařízení tvoří následující místnosti a prostory:
sauna – : ( Finská a bio sauna s kapacitou 4 osoby)
– osvětlení umělé LED
– větrání ( VZT )
– vytápění (Saunová kamna Bi-o Thermat s výparníkem, způsob měření teploty je za
pomoci teploměru umístěného 25 cm pod stropem kabiny)
– úprava povrchů podlah a stěn (stěny obloženy dřevem – podlahová dlažba
protiskluzová )
– vedlejší prostory : ( hyg. zařízení – sprchy, WC, šatna atd.)
– osvětlení ( umělé stropní)
– větrání ( VZT )
– vytápění (ústřední podlahové )
– úprava povrchů podlah a stěn (stěny obloženy dlažbou – podlahová dlažba
protiskluzová )
– odpočívárna :
– osvětlení umělé stropní
– větrání ( VZT )
– vytápění ústřední podlahové
– Stěny obloženy dřevem, podlahová dlažba protiskluzová
– počet lehátek 2, počet křesel 1, počet lůžek s matrací 2

-Hydromasážní vana: ( kapacita 3 osoby)
– osvětlení umělé stropní
– větrání (VZT)
– vytápění ústřední podlahové
– úprava povrchů a stěn (stěny obloženy dlažbou, podlahová dlažba protiskluzová)

ochlazovna sauny: způsob zajištění vody k ochlazování je z ochlazovacího lavoru umístěného
v prostoru sprchy, po každém použití se lavor automaticky doplní čerstvou studenou vodou.
sprchovací zařízení: umístěno v prostoru sprchy, vybaveno ruční sprchou v kombinaci s nástěnnou
baterií.
Hydromasážní vana: umístěna v samostatné místnosti, po každém použití je voda vypuštěna a
vyměněna za čerstvou.

3. Očista prostředí, sanitace provozu, úklid
– Úklid wellness je prováděn obsluhou po každé skončené rezervaci
– Dezinfekční prostředky k povrchové dezinfekci: k dezinfekci sauny a hydromasážní vany jsou
používány pouze schválené přípravky a jejich používání se řídí návodem výrobce. Přípravky budou
obměňovány po 3 měsících dle druhu účinné složky. Během provádění dezinfekce bude
samozřejmostí používání osobních ochranných pomůcek.
– Uložení úklidových pomůcek a prostředků: úklidová místnost je umístěna v oddělené místnosti
v blízkosti wellness.
– Četnost odstraňování odpadu : počet nádob na odpad v prostoru wellness jsou 2.
: svoz odpadnu zajištuje pronajímatel prostoru smluvně dohodnutou
společností a je prováděn 3krát v týdnu.

4. Manipulace s prádlem
– Výdej a příjem prádla pro návštěvníky. Čisté prádlo dostane každý návštěvník při vstupu do
wellness, po použití vhodí prádlo do koše umístěného v prostoru šatny.
– Uložení čistého prádla: místnost pro uložení čistého prádla je v prostoru wellness, kam má přístup
pouze obsluha.
– Uložení použitého prádla: použité prádlo je z koše přemístěno k usušení do místnosti mimo
prostor wellness a poté odvezeno smluvně dohodnutou firmou k vyčistění )
– Praní prádla: ve smluvně dohodnuté firmě
– Transport čistého a použitého prádla : Transport zajišťuje firma v igelitových obalech

5. Způsob kontroly dodržování základních zásad hygienického chování návštěvníků, první pomoc
– Osprchovat mýdlem bez plavek je povinen každý návštěvník před použitím wellness.
– Do hydromasážní vany nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami,
popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem,
dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Dále do
hydromasážní vany nemají přístup děti do 1 roku věku;
– v prostorách sauny bude umístěn návod správného saunování a pokyny k dodržování hygieny
– zařízení je vybaveno lékárničkou první pomoci

– Osoba starší 18 let která doprovází dítě mladší 15let, odpovídá za jeho bezpečnost ve všech
prostorách wellness.
– Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat personál, který
zajistí základní ošetření a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů.
Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu personálu.
Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto
řádu a pokynů pro správné využívání zařízení (bazénu, vířivky, sauny) nepřebírá správa Wellness
odpovědnost.
– Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý
návštěvník Wellness osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (cenu vyčíslí odpovědná osoba
Wellness nebo policie ČR)

6. Ve Wellness je zakázáno
• Zdržovat se v prostoru Wellness bez platného vstupu.
• Vcházet do prostoru šaten, sprch, bazénu v obuvi.
• Vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu.
• Chovat se hlučně, házet míčem, srážet jiné osoby do bazénů, běhat-skákat do vody, a dopouštět se
jakýchkoli nepřístojností, které hlukem, nebo ohrožením bezpečnosti ruší pořádek.
• Brát do bazénu ploutve, míče a tenisové míčky apod. (povoleny jsou nafukovací rukávky).
• Vstupovat do bazénů bez důkladného sprchování s použitím mýdla.
• Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakýmkoli
způsobem znečišťovat prostory areálu.
• Sedět nebo ležet bez podložky (ručník, osuška).
• Koupání nebo používání zařízení dětí do 1 roku.
• Koupání dětí od 1 do 3 let bez plavek s přiléhavou gumičkou.
• Používání nafukovacích kruhů, lehátek a jiných rozměrných nadlehčovacích pomůcek.
• Koupání nebo užívání zařízení ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách a bermudách.
• Brát s sebou do prostor zařízení (bazénu, vířivky, sauny…) žvýkačky, skleněné a ostré předměty,
jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
• Zákaz čištění, nebo praní prádla.
• Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
• Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulaci s provozně technickým zařízením.
• Kouřit ve všech prostorách Wellness.
• Konzumovat jídlo ve všech prostorách Wellness.
• Vstupovat do areálu s jízdními koly, používat kolečkové brusle a koloběžky.
• Neuposlechnout pokynů zaměstnanců Wellness. Následkem je napomenutí, případně, u zvláště
závažných případů, vykázání návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
• Vodit do budovy Wellness psy nebo jiná zvířata.

7. Vstup do prostoru wellness
• Vstupem do Wellness se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům
zaměstnancům Wellness.
• Dětem do jednoho roku je zakázána návštěva Wellness dle vyhlášky MZ 135/2004 Sb.
• Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, a s
doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Dětem mladším 15 let je vstup do Wellness povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za
děti odpovědná.
• Používání zařízení Wellness je omezeno věkem, děti do 15 let je smí používat pouze v doprovodu
osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Používání zařízení Wellness se řídí místními pokyny uvedenými u každého zařízení.

• Vstup do Wellness je povolen pouze v plavkách z pružného a přiléhavého materiálu, bez plavek s
použitím osušky.Nepřípustné jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy apod.

8. Provozní pokyny pro návštěvníky
• Každý návštěvník Wellness je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů
obsluhy.
• Osprchování a umytí mýdlem bez plavek před vstupem do zařízeních Wellness.
• Použití zařízení a odpočívárny Wellness.
• Při odchodu osprchování, osušení, převlečení v šatně.
• Před vstupem do wellnessu je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi.
• Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná vstupem do prostor wellness a končí jeho
opuštěním. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen uhradit příslušný doplatek.
• Návštěvníkům se doporučuje nepřinášet do areálu cenné věci větší obnosy peněz. Wellness nenese
odpovědnost za případnou ztrátu cenností.
• Návštěvníci používají plavky, které musí být čisté. Do vířivek, infra sauny nebo páry je zakázán vstup
ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách. Volné plavky (bermudy) nejsou povoleny. Do saun je vstup
možný pouze bez plavek.
• Návštěvníci musí použít ručník nebo osušku jako podklad pro sezení nebo ležení – platí pro lehátka,
sedačky, saunu.
• Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do zařízeních se v prostorách
sprch důkladně umýt mýdlem bez plavek. Při odchodu do šaten je žádoucí provést osušení, aby
nedošlo k zanášení vody do prostoru šaten.
• Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, je třeba dbát
zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu
• Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.
• Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat ostatní návštěvníky.
• Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý
návštěvník Wellness osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (cenu vyčíslí odpovědná osoba
Wellness nebo policie ČR)
• Osoba starší 18 let, která doprovází dítě do 15 let, odpovídá za jeho bezpečnost ve všech prostorách
Wellness a dodržování pokynů všech zařízení, jakož i dodržování pořádku.
• Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat personál, který
zajistí základní ošetření a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů.
Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu personálu. Za
poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu a
pokynů pro správné využívání zařízení (bazénu, vířivky, sauny) nepřebírá správa Wellness
odpovědnost.

9. Všeobecná ustanovení
Provozní doba, obsazenost a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována na informačních cedulích,
webových stránkách Wellness.
• Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechny dodatkové a informační tabule, nebo tabule s místními
pokyny a jinými upozorněními. Nesmí je poškozovat, znečišťovat, nebo odstraňovat.
• Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance Wellness a nabývá platnosti
dnem schválení.
• Případná přání, upozornění, nebo reklamace mohou návštěvníci oznámit na recepci, zapsat do knihy
přání a stížností, nebo přímo vedení Wellness.
• Za dodržování návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod

10. Upozornění
V provozu Wellness se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí, jako utonutí,
uklouznutí na mokrém povrchu, nebo zranění vyčerpáním, omdlením z procedur. Proto prosíme
všechny návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny
a běžné zásady slušného chování. Děkujeme.
Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č.258/200 Sb. V platném znění, vyhlášky č.135/2004 Sb. ve
znění vyhl. č. 292/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny. Návštěvní
řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu vnitřních bazénů a regeneračních
provozů Wellness a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

11. Postup při saunování
• Návštěvník se svlékne v šatně a potom se důkladně umyje pod sprchou.
• před vstupem do potní místnosti se návštěvník osuší ručníkem.
• Do potní místnosti si návštěvník bere osušku nebo prostěradlo, na které si sedne nebo lehne tak, aby
pot odkapával pouze na toto prostěradlo nebo osušku .
• Doba pobytu v potní místnosti je individuální a pohybuje se od 5-15 minut. Při pocitu nevolnosti je
nutné ihned potní místnost opustit!
• Po opuštění potní místnosti se návštěvník osprchuje.
• Po ochlazení doporučujeme odpočinek v odpočívárně, popř. doplnění tekutin.
• Tento saunovací cyklus doporučujeme 3-5x opakovat.
Doba pobytu v prostorách sauny je maximálně 100 minut.
• Ve všech prostorách sauny je nutno z hygienických důvodů při sezení nebo ležení používat ručník
nebo prostěradlo.
• V potní místnosti je zakázáno sušit ručníky, osušky a prostěradla.