Všeobecné obchodní podmínky

Internetový obchod Wellness Tylova

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.wellnesstylova. cz

(provozuje jako prodávající V.K.West s.r.o, se sídlem na adrese Skrétova 475/8, 30100 Plzeň, IČ: 07649550)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi V.K.West s.r.o jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese wellnesstylova.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).
2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále také jako „spotřebitel“).
4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele (dále také jako „podnikatel“).
5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu platnosti a účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
1. Kupující může přistupovat do svého webového rozhraní na portálu www.wellnesstylova.cz na základě jeho registrace uskutečněné na webové stránce, když touto registrací je kupujícímu vytvořen jeho uživatelský účet
(dále jen „uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží a služby. Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží a služby rovněž bez registrace z webového rozhraní obchodu.
8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob, majících souvislost s provozem portálu www.wellnesstylova.cz
9. Při registraci a při objednávání zboží a služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
10. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat důslednou mlčenlivost o přístupových informacích a heslech, spojených s přihlášením do uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu žádným třetím osobám.
11. Prodávající je oprávněn zrušit účet či pozastavit používání uživatelského účtu, zejména pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, těchto obchodních podmínek, nebo pokud jednání kupujícího je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy.

KUPNÍ SMLOUVA
1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
12. Webové rozhraní obchodu obsahuje označení a základní informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících daní a poplatků, s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
13. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), kupujícím (jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, popřípadě název obchodní firmy, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, v případě že je fakturační adresa odlišná od dodací, uvedení fakturační adresy), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako “objednávka”)
14. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
16. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
17. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se
neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího).
18. V případě, že si kupující vybere možnost osobního odběru v kamenných obchodech, je povinen si, poté co je vyrozuměn o tom, že je jeho objednávka připravena k vyzvednutí, objednávku vyzvednout do 14 dnů, jinak se objednávka ruší.

IV. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti při osobním odběru v sídle prodávajícího bankovním převodem – kupní cenu objednávky lze uhradit převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího. Účet prodávajícího je, spolu s dalšími potřebnými údaji k provedení platby bankovním převodem, uveden na faktuře.
19. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
20. Případné slevy z ceny zboží a služby, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat.
21. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle ji v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího.
V. STORNO REZERVACE
1. Vytvořené rezervace je možné stornovat zasláním požadavku na email: info@wellnesstylova.cz, z emailu který byl zadán při vytvoření rezervace.
22. STORNO PODMÍNKY A POPLATKY- V případě zrušení Rezervace (Objednávky) zákazníkem budou uplatněny následující storno podmínky:
– Rezervace zrušená více jak 24 hodin před započetím rezervované služby – bez poplatku
– Rezervace zrušená méně než 24 hodin před započetím rezervované služby, avšak více než 12 hodin před započetím rezervované služby – 50% z ceny rezervace
– Rezervace zrušená méně než 12 hodin před započetím rezervované služby – 100% z ceny rezervace
23. Veškeré neuskutečněné rezervace a storno poplatky před uvedenými termíny (klient se nedostaví na rezervovaný termín) jsou evidovány a prodávající bude požadovat jejich zaplacení.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1. Kupující bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží a služeb, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
24. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s jejich plněním započal na základě výslovné žádosti kupujícího (čerpání služby u prodávajícího) před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží slouží k uplatnění služeb v rámci provozu prodávajícího a tyto služby byly splněny. Kupující tedy bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy na zboží sloužící k následnému uplatnění služeb v případě, že tyto služby byly již prodávajícím poskytnuty, je vyloučeno. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží sloužící k uplatnění služeb v rámci provozu prodávajícího šlo uplatnit jen v konkrétním termínu (např.
speciální akce, atd.) nebo na případy, kdy si kupující na podkladě poukazu či voucheru zarezervuje určitý termín, kdy má být služba prodávajícím poskytnuta (např. využití voucheru k rezervaci konkrétního data poskytnutí služby).

25. S výjimkou případů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a služby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle:
písemně nebo vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu Skrétova475/8,301 00 Plzeň. elektronicky, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu info@wellnesstylova.cz
26. Pokud je to aplikovatelné i na služby, odstoupením od kupní smlouvy dle čl. VI odst. 3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží a služby prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží a služby nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
27. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst. 3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží a služby kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží a služby vrátí nebo
prokáže, že zboží a služby prodávajícímu odeslal.
28. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží a služby, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zboží a služby jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestli-že kupující bude chtít uplatnit svoje právo odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dní, a jestli-že v této lhůtě došlo ke snížení hodnoty zboží a služby výše zmíněným způsobem, je prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží a služby jednostranným stržením přiměřené částky z ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny.
29. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží a služby kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
30. V případě, že zboží nebo služba má podobu vstupenky, dárkového poukazu, permanentky nebo jiného poukazu či potvrzení na služby a zboží poskytované v provozu prodávajícího, neručí prodávající za jeho ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití jakoukoliv třetí osobou. Služby, které kupující na podkladě zboží
dle předchozí věty nevyužil, propadají a prodávající není povinen kupujícímu vracet jejich cenu nebo poměrnou část ceny s výjimkou, kdy nastane skutečnost dle odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek.

VII. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ
1. Kupujícímu může být objednávka doručována na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.
31. Zboží je dále možné osobně vyzvednout na adrese sídla prodávajícího.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
32. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména, že v době, kdy kupující službu převzal:má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné, se služba hodí k účelu, ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá, je služba v odpovídajícím množství nebo míře a služba vyhovuje požadavkům právních předpisů, služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
33. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží a služby.
34. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny v prostorách

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Služba je pak poskytnuta zahájením jejího čerpání kupujícím za předpokladu, že prodávající nebraní jejímu čerpání v objednaném rozsahu.
35. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
36. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy … Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu, ze které spotřebitel stížnost zašle. V případě, že nedojde k dohodě mezi prodávajícím a spotřebitelem je věcně příslušným
subjektem k řešení sporů mimosoudním řešením Česká obchodní inspekce (https://www.adr.coi.cz.)
37. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
38. Kupující souhlasem s obchodními podmínkami na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou je poskytována nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
39. Prodávající tímto kupujícího seznamuje s dokumentem Ochrana osobních údajů, dostupný zde a informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné zde.
1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

X. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ COOKIES
1. Kupující bere na vědomí, že prodávající používá pro zkvalitňování svých služeb soubory cookies, a to ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Vztahy založené kupní smlouvou se vždy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
40. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení.
41. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
42. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
43. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případný spor bude rozhodován věcně příslušným soudem dle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
44. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Skrétova 475/8, 30100 Plzeň adresa elektronické
pošty info@wellnesstylova.cz telefon 721 82 04 04
45. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.12.2019

ODKAZ NA FORMULÁŘ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY