Zpracování osobních údajů

P R O H L Á Š E N Í   S P R Á V C E

Tyto níže popsané zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi smluvními podmínkami) stanoví
podmínky, za kterých společnost V.K.west s.r.o používá a chrání veškeré osobní údaje a další informace s tím
souvisící, které jí poskytnete při používání jejích webových stránek. Společnost V.K.West s.r.o je povinna chránit
vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoli požadavky na
sdělení vašich osobních údajů činíme při používání tohoto webu, i při jiných případných příležitostech vždy
pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále
sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i
ochranu osobních údajů v naší společnosti. Tyto změny a doplnění pravidel ochrany osobních údajů pak
aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad ochrany
osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste tyto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny
změny našich zásad ochrany osobních údajů však hodláme provádět právě k posílení ochrany vašich osobních
údajů a ke zvýšení vašeho komfortu při kontaktu s námi.
Pro účely komunikace se svými zákazníky, obchodními partnery, případně návštěvníky našich webových stránek
shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich smluvních povinností, nebo pro účely
naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování našich služeb, či komunikace se zájemci o naše produkty a
služby.
Pro výše uvedené účely získáváme zpravidla vaše adresní (kontaktní) osobní údaje, jako je vaše jméno,
příjmení, adresa bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobně. Tyto osobní údaje získáváme vždy
jen tehdy, pokud je to náš zákonný nárok, ostatní osobní údaje, jako jsou například vaše zájmy a preference, či
informace o vašich návštěvách našich webových stránek, pak shromažďujeme pouze s vaším výslovným
souhlasem. A tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
Osobní údaje, které jsme získali, shromažďujeme proto, abychom mohli řádně plnit naše smluvní povinnosti,
abychom lépe porozuměli vaším preferencím a následně vám mohli poskytovat lepší služby a produkty.
Informace z vašich návštěv našich webových stránek využíváme s cílem zlepšovat a rozvíjet naše webové
stránky. Za tím účelem vás budeme také čas od času upozorňovat na změny na našich webových stránkách,
produktech nebo službách.
Pokud nám k tomu dáte svůj souhlas, budeme vám zasílat i informace o našich propagačních akcích, týkajících se
nových produktů, speciálních nabídkách, pro účely průzkumu trhu, a podobně.
V rámci právními předpisy dovolených postupů provádíme analýzu údajů o návštěvách našich webových stránek,
abychom znali nákupní trendy, zákaznické preference, návštěvnost našich webových stránek a podobně. Zároveň
nám tyto informace slouží k posilování bezpečnosti našich webových stránek i bezpečnosti vašich osobních
údajů. Informace o vašich osobních údajích či vašich aktivitách na našich webových stránkách poskytneme jiným
osobám jen v případě, že nám to ukládají, či umožňují právní předpisy.
Zabezpečení osobních údajů
Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro společnost V.K.West s.r.o velmi důležitá.
Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a
všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a
usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů
zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.

Záznam správce o činnostech zpracování osobních údajů

podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), vedené společností:

V.K.West s.r.o
se sídlem : Skrétova 475/8, 301 00 Plzeň
IČO:07649550
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni
kontaktní e-mailová adresa:info@wellnesstylova.cz
telefonický kontakt: +420 721820404
(dále jen „Správce“)
1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.
2. Popis kategorií subjektů údajů
Zaměstnanci správce
Zákazníci správce
3. Popis kategorií osobních údajů a jejich zdroj
Zaměstnanci správce: jméno a příjmení, všechna dřívější příjmení, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, rodné
číslo, číslo občanského průkazu, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informace o předchozím zaměstnání a praxi,
zdravotní znevýhodnění, údaj o zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn k veřejnému zdravotnímu pojištění,
jméno a příjmení dětí zaměstnance, datum jejich narození, rodná čísla, jméno a příjmení, manžela/ manželky zaměstnance,
datum narození, rodné číslo, údaj o bankovním spojení, údaj o exekuci srážkami ze mzdy, údaje o velikosti pracovního
oblečení a obuvi, další osobní údaje vyplývající z osobního životopisu zaměstnance: doba a druh studia, akademické tituly,
předchozí pracovní zkušenosti a jejich délka, jazykové a technické znalosti, apod., další osobní údaje, které je zaměstnavatel
o zaměstnanci povinen zpracovávat na základě právních předpisů včetně zdravotního stavu v případě pracovního úrazu či
nemoci z povolání
Zákazníci správce: jméno a příjmení, akademické tituly, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště, datum narození,
údaj o bankovním spojení, … doplnit
4. Popis kategorií účelů zpracování osobních údajů
Personální agenda
Smluvní vztahy se zákazníky
5. Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze
třetích zemí nebo mezinárodních organizací
Poskytovatel informačního systému
Poskytovatel pracovně-lékařských služeb
Poskytovatelé mzdových, účetních, daňových, auditorských a pojišťovacích služeb
Poskytovatel služeb v oblasti BOZP a PO
Soud pro účely soudního řízení
Orgány činné v trestním řízení pro účely trestního řízení
Správní orgány
Advokáti a/ či notáři při uplatňování právních nároků
Nebude docházet k předání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

6. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů
U personální agendy obecně doba trvání pracovněprávního vztahu a následujících deseti let
Účetní podklady – 5 let
Záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – 6 let
Mzdové listy nebo účetní záznamy potřebné pro účely důchodového pojištění – 30 let
Případně další lhůty stanovené právními předpisy
7. Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření při ochraně osobních údajů
Zabezpečení budov a místností, v nichž ke zpracování osobních údajů dochází – kódování, mříže, zámky, kamerový systém
Osobní složky zaměstnanců a zaměstnanců agentur práce dočasně přidělených k výkonu práce u Správce jsou uzamčeny
v kanceláři, do níž má přístup pouze jednatel společnosti a vedoucí ekonomického oddělení
Omezený počet vstupujících osob do místnosti s PC s osobními údaji
Řízení vstupu uživatele (přihlašovací jméno, heslo)
Data nejsou ukládána externě
Data jsou zálohována (na pevném disku)
Antivirová ochrana
Síťové zařízení pro zabezpečení síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení (firewall)
Aktualizovaný operační systém
Přístupová práva
Stanovení rolí uživatele (pro čtení, kopírování)
Školení zaměstnanců o ochraně osobních údajů
Ošetření počítačového servisu
Určení administrátora
Kamerový systém
Sledování zaměstnanců
Organizované proškolení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů, kontrola dodržování stanovených postupů
Prohlášení o mlčenlivosti

V Plzni dne 5.12.2019